Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Školní rok 2019 / 2020

Domácí výuka

 

Aktuality:   

 

Prázdninové aktivity

Jídelní lístek 08. - 30.06.2020

 

Vláda ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR uvolňuje provoz škol a školských zařízení: 

 • Žákům tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna osobní přítomnost formou školních kupin od 01.06.2020
 • Zákonní zástupci musí žáky přihásit nejpozději do 01.06.2020
 • Žákům 2. stupně je umožněna osobní přítomnot formou konzultací a třídnických hodin od 08.06.2020
 • Zákonní zástupci musí žáky přihlásit nejpozději do 03.06.2020
 • Do 30.6. zůstává docházka do školy dobrovolná a bude se pokračovat v domácí výuce.

Informace pro zákonné zástupce ZŠS, 1.stupeň § 16 odst. 9 (LMP)

Informace pro zákonné zástupce 2. stupeň

Přihláška do školní skupiny

Čestné prohlášení

 

 

O2 Chytrá škola

Tisková zpráva MAP II

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Informace pro zákonné zástupce - ochrana zdraví a provoz MŠ do konce školního roku 2019/2020

 

Informace pro zákonné zástupce - ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku 2019/2020

 • Osobní přítomnost žáků ve škole je dobrovolná, do 30. 6. bude probíhat nadále domácí výuka.
 • Zájem o docházku do školy je zákonný zástupce povinen vyjádřit do 18. 5.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5.
 • Povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení:

Zákonní zástupci odevzdají nejpozději do 22. 5.

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • Složení skupin je neměnné a stanovené předem (při tvoření skupin bude přihlédnuto k zájmu pouze o dopolední aktivity, dopolední i odpolední aktivity, následně i k věku zúčastněných žáků). Maximální počet je 15 žáků ve skupině
 • Dohled nad žáky zajistí asistentky pedagoga, paní učitelky budou nadále vzdělávat na dálku, a v odpoledních hodinách vychovatelky školní družiny. Během dopoledne by se žáci měli věnovat úkolům, které jsou zadávány třídní učitelkou, dále se počítá se zájmovou (herní) činností a pobytem venku v areálu školy (sportovní areál).

V odpoledních hodinách bude probíhat především zájmová činnost (stejná, či podobná jako v běžném provozu školní družiny a školního klubu).

 • Možnost stravování ve školní jídelně
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den v době od 7:40 do 16:00 hodin. Bude upřesněno každé školní skupině. Zákonní zástupci písemně potvrdí, zda bude žák ve škole po celou dobu, nebo bude odcházet ze školy dříve (11:40 hodin, po obědě po dopolední části aktivit, v 15:00 hodin, v 16:00 hodin) a zda samo či s doprovodem (Přihláška do školní skupiny)
 • Ranní družina není poskytována
 • Je v kompetenci ředitele rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, respektive k vyřazení žáka ze školní skupiny

 

Po zjištění zájmu a sestavení skupin, Vám budou předány konkrétní informace o rozdělení žáků, příchodu do školy, základních hygienických pravidlech (dvě roušky v sáčku na den, pravidelné mytí rukou, atd.) a odchodu ze školy

Čestné prohlášení

Ochrana zdraví MŠ

Ochrana zdraví ZŠ

 

Vláda ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR uvolňuje provoz škol a školských zařízení a umožňuje přítomnost žáků 1. stupně a 9. ročníků ve škole.  

Žákům 9. ročníků je umožněna osobní přítomnost od 11. 5. 2020 pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Zákonní zástupci musí žáky přihlásit nejpozději do 7. 5. 2020.

Žákům 1. stupně je umožněna osobní přítomnost formou školních skupin od 25. 5. 2020. Zákonní zástupci musí žáky přihlásit nejpozději do 18. 5. 2020.

Osobní přítomnost žáků ve škole je dobrovolná, do 30. 6. 2020 bude probíhat nadále domácí výuka.

Třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. I nadále bude do konce školního roku probíhat vzdělávání na dálku.

Čestné prohlášení

Ochrana zdraví MŠ

Ochrana zdraví ZŠ

 

Seznam přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Zápis do MŠ pro rok 2020/2021

Vážení rodiče, v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 proběhne zápis do MŠ bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zápisy proběhnou v období 2. května – 16. května 2020. Vzhledem k uvedeným opatřením situace vyžaduje podání přihlášky datovou schránkou, poštou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, případně osobním podáním v mateřské škole 2. – 16. 5. v době 8:00 – 12:00 hodin (v jiném čase po dohodě s vedoucí učitelkou MŠ).

Pokud by bylo podání přihlášky učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doložení řádného očkování: podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti vyplňte čestné prohlášení k očkování, které doložíte kopií očkovacího průkazu.

Formuláře ke stažení najdete na těchto stránkách:

Mateřské školy

MŠ Paraplíčko

MŠ Sluníčko

Zápis

 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu se děti zápisu neúčastní.

K zápisu do prvních tříd se dostaví pouze zákonní zástupci dětí, které v letošním roce dovrší šestý rok věku do 31.8.2014, tzn. děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014, a dále děti, kterým byl v letošním školním roce 2019/2020 povolen odklad školní docházky.

Přihlášku je možné vyzvednout a podat na sekretariátu školy od 1.4. do 29.4. v době od 8:00 do 11:00, nebo po předchozí telefonické domluvě: 476 742 362.

Zákonný zástupce u zápisu doloží: OP, rodný list dítěte

Při zápisu budou dodržována vyhlášená bezpečnostní opatření platná pro uvedenou dobu.

 

 

Rada města Litvínov doporučila přerušit provoz budovy mateřské školy dle § 3 odst. 2 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  po dobu trvání Nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR usnesením č. 194 dne 12. 3. 2020 a to zejména s ohledem na minimální docházku dětí do předškolního vzdělávání.

V MŠ Paraplíčko, Gluckova 136 Litvínov - Janov, bude s účinností od 18. 3. 2020 až do odvolání přerušen provoz budovy. Činnost MŠ bude až do odvolání probíhat v MŠ Sluníčko, Školská 104, 1. pavilon, 1. třída v přízemí.

Bližší informace sdělí zástupkyně pro MŠ Paraplíčko Bc. Monika Bělohlavá.

Děkujeme Vám za pochopení.  PhDr. Miroslava Holubová, ředitelka školy

S platností od středy 11. března 2020 Vláda ČR uzavřela všechny základní a střední školy do odvolání.

Mateřských škol se uzavření netýká.

Školní jídelna bude pro žáky základní školy uzavřena. Děti mateřských škol se budou nadále stravovat.

Školní družina, školní klub jsou do odvolání uzavřeny.

Výuka je zrušena, situaci sledujte v médiích. O změnách, trvání či ukončení uzavření škol budete informováni na webových stránkách školy a hlavních vchodech do jednotlivých budov.

                                    PhDr. Miroslava Holubová, ředitelka školy

OŠETŘOVNÉ

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

Panoráma starého Mostecka - registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012378

 

Projekt CZ.3.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

 

V rámci projektu „Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji“, č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000615, podpořeného z operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání proběhlo již druhé setkání „Setkání s YouTubery“.

 

Aktuální e - mailové adresy:

zastupkyne1@zsjanov.cz - Zástupkyně pro I. stupeň a Základní školu speciální

zastupkyne2@zsjanov.cz - Statutární zástupkyně, zástupkyně pro II. stupeň, třídy LMP a přípravné třídy

ekonom@zsjanov.cz

sekretariat@zsjanov.cz

msp@zsjanov.cz - Mateřská školka Paraplíčko

slunicko@zsjanov.cz - Mateřská školka Sluníčko

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec je zaměstnancem zřizovatele školy Města Litvínov:

Bc. Jan Brejcha

Adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Kontakt: telefon: 776 767 686                    e-mail:  jan.brejcha@mulitvinov.cz

 

 

Odkazy:

Informační portál pro školy, žáky a rodiče

Seznam středních škol a studijních oborů

google1474fd9856e719cd.html

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,